mharris e444eb0
--- xorg-server-1.0.1/hw/xfree86/common/extramodes.Red-Hat-extramodes	2004-04-23 15:53:57.000000000 -0400
mharris e444eb0
+++ xorg-server-1.0.1/hw/xfree86/common/extramodes	2006-03-06 15:09:19.000000000 -0500
mharris e444eb0
@@ -10,14 +10,23 @@
mharris e444eb0
 # 1152x768 @ 54.8Hz (Titanium PowerBook) hsync: 44.2kHz
mharris e444eb0
 ModeLine "1152x768"  64.995 1152 1178 1314 1472 768 771 777 806 +hsync +vsync
mharris e444eb0
 
mharris e444eb0
+# 1152x864 @ 85Hz (Red Hat custom modeline)
mharris e444eb0
+ModeLine "1152x864" 121.5 1152 1216 1344 1568  864 865 868 911 +hsync -vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
 # 1400x1050 @ 60Hz (VESA GTF) hsync: 65.5kHz
mharris e444eb0
 ModeLine "1400x1050" 122.0 1400 1488 1640 1880  1050 1052 1064 1082 +hsync +vsync
mharris e444eb0
 
mharris e444eb0
+# 1400x1050 @ 70Hz (Red Hat custom modeline) hsync: 76.8kHz
mharris e444eb0
+ModeLine "1400x1050" 151.0 1400 1464 1656 1960  1050 1051 1054 1100 +hsync +vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
 # 1400x1050 @ 75Hz (VESA GTF) hsync: 82.2kHz
mharris e444eb0
 ModeLine "1400x1050" 155.8 1400 1464 1784 1912  1050 1052 1064 1090 +hsync +vsync
mharris e444eb0
 
mharris e444eb0
-# 1600x1024 @ 60Hz (SGI 1600SW) hsync: 64.0kHz
mharris e444eb0
-Modeline "1600x1024" 106.910 1600 1620 1640 1670 1024 1027 1030 1067 -hsync -vsync
mharris e444eb0
+# 1400x1050 @ 85Hz (Red Hat custom modeline) hsync: 93.2 kHz
mharris e444eb0
+ModeLine "1400x1050" 184.0 1400 1464 1656 1960  1050 1051 1054 1100 +hsync +vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 1920x1200 @ 70Hz (Red Hat custom modeline - bugzilla #53364) hsync: 87.50 KHz
mharris e444eb0
+Modeline "1920x1200" 230.0  1920 1936 2096 2528 1200 1201 1204 1250 -HSync -VSync
mharris e444eb0
 
mharris e444eb0
 # 1920x1440 @ 85Hz (VESA GTF) hsync: 128.5kHz
mharris e444eb0
 Modeline "1920x1440" 341.35 1920 2072 2288 2656 1440 1441 1444 1512 -hsync +vsync
mharris e444eb0
@@ -31,3 +40,114 @@
mharris e444eb0
 # 2048x1536 @ 85Hz (VESA GTF) hsync: 137.0kHz
mharris e444eb0
 Modeline "2048x1536" 388.04 2048 2216 2440 2832 1536 1537 1540 1612 -hsync +vsync
mharris e444eb0
 
mharris e444eb0
+# 848x480 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 29.82 kHz; pclk: 31.49 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "848x480" 31.49 848 864 952 1056 480 481 484 497 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 848x480 @ 70.00 Hz (GTF) hsync: 35.00 kHz; pclk: 37.52 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "848x480" 37.52 848 872 960 1072 480 481 484 500 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 848x480 @ 75.00 Hz (GTF) hsync: 37.65 kHz; pclk: 40.96 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "848x480" 40.96 848 880 968 1088 480 481 484 502 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 848x480 @ 85.00 Hz (GTF) hsync: 42.92 kHz; pclk: 47.39 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "848x480" 47.39 848 888 976 1104 480 481 484 505 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 1152x864 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 53.70 kHz; pclk: 81.62 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "1152x864" 81.62 1152 1216 1336 1520 864 865 868 895 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 1152x864 @ 70.00 Hz (GTF) hsync: 63.00 kHz; pclk: 96.77 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "1152x864" 96.77 1152 1224 1344 1536 864 865 868 900 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 1152x864 @ 75.00 Hz (GTF) hsync: 67.65 kHz; pclk: 104.99 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "1152x864" 104.99 1152 1224 1352 1552 864 865 868 902 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 1152x864 @ 85.00 Hz (GTF) hsync: 77.10 kHz; pclk: 119.65 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "1152x864" 119.65 1152 1224 1352 1552 864 865 868 907 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 1152x864 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 91.50 kHz; pclk: 143.47 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "1152x864" 143.47 1152 1232 1360 1568 864 865 868 915 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 1400x1050 @ 70.00 Hz (GTF) hsync: 76.51 kHz; pclk: 145.06 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "1400x1050" 145.06 1400 1496 1648 1896 1050 1051 1054 1093 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 1400x1050 @ 85.00 Hz (GTF) hsync: 93.76 kHz; pclk: 179.26 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "1400x1050" 179.26 1400 1504 1656 1912 1050 1051 1054 1103 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 1440x900 @ 60.00 Hz (CVT)
mharris e444eb0
+#  field rate 59.89 Hz; hsync: 55.93 kHz; pclk: 106.50 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "1440x900" 106.50 1440 1520 1672 1904 900 903 909 934 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 1280x800 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 49.68 kHz; pclk: 83.46 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "1280x800" 83.46 1280 1344 1480 1680 800 801 804 828 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 1280x800 @ 70.00 Hz (GTF) hsync: 58.31 kHz; pclk: 98.89 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "1280x800" 98.89 1280 1352 1488 1696 800 801 804 833 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 1280x800 @ 75.00 Hz (GTF) hsync: 62.62 kHz; pclk: 107.21 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "1280x800" 107.21 1280 1360 1496 1712 800 801 804 835 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 1280x800 @ 85.00 Hz (GTF) hsync: 71.40 kHz; pclk: 123.38 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "1280x800" 123.38 1280 1368 1504 1728 800 801 804 840 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 1680x1050 59.95 Hz (CVT 1.76MA) hsync: 65.29 kHz; pclk: 146.25 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "1680x1050" 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 1680x1050 69.88 Hz (CVT) hsync: 76.58 kHz; pclk: 174.00 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "1680x1050" 174.00 1680 1800 1976 2272 1050 1053 1059 1096 -hsync +vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 1680x1050 74.89 Hz (CVT 1.76MA) hsync: 82.31 kHz; pclk: 187.00 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "1680x1050" 187.00 1680 1800 1976 2272 1050 1053 1059 1099 -hsync +vsync
mharris e444eb0
+# 1680x1050 84.94 Hz (CVT 1.76MA) hsync: 93.86 kHz; pclk: 214.75 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "1680x1050" 214.75 1680 1808 1984 2288 1050 1053 1059 1105 -hsync +vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 1280x720 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 44.76 kHz; pclk: 74.48 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "1280x720" 74.48 1280 1336 1472 1664 720 721 724 746 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 1280x720 @ 70.00 Hz (GTF) hsync: 52.50 kHz; pclk: 89.04 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "1280x720" 89.04 1280 1352 1488 1696 720 721 724 750 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 1280x720 @ 75.00 Hz (GTF) hsync: 56.40 kHz; pclk: 95.65 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "1280x720" 95.65 1280 1352 1488 1696 720 721 724 752 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 1280x720 @ 85.00 Hz (GTF) hsync: 64.26 kHz; pclk: 110.01 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "1280x720" 110.01 1280 1360 1496 1712 720 721 724 756 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 1280x768 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 47.70 kHz; pclk: 80.14 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "1280x768" 80.14 1280 1344 1480 1680 768 769 772 795 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 1280x768 @ 70.00 Hz (GTF) hsync: 56.00 kHz; pclk: 94.98 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "1280x768" 94.98 1280 1352 1488 1696 768 769 772 800 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 1280x768 @ 75.00 Hz (GTF) hsync: 60.15 kHz; pclk: 102.98 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "1280x768" 102.98 1280 1360 1496 1712 768 769 772 802 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 1280x768 @ 85.00 Hz (GTF) hsync: 68.60 kHz; pclk: 118.53 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "1280x768" 118.53 1280 1368 1504 1728 768 769 772 807 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 1920x1200 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 74.52 kHz; pclk: 193.16 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "1920x1200" 193.16 1920 2048 2256 2592 1200 1201 1204 1242 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 1920x1200 @ 70.00 Hz (GTF) hsync: 87.43 kHz; pclk: 228.02 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "1920x1200" 228.02 1920 2056 2264 2608 1200 1201 1204 1249 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 1920x1200 @ 75.00 Hz (GTF) hsync: 93.97 kHz; pclk: 246.59 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "1920x1200" 246.59 1920 2064 2272 2624 1200 1201 1204 1253 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 1920x1200 @ 85.00 Hz (GTF) hsync: 107.10 kHz; pclk: 282.74 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "1920x1200" 282.74 1920 2072 2280 2640 1200 1201 1204 1260 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 2560x1600 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 99.36 kHz; pclk: 348.16 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "2560x1600" 348.16 2560 2752 3032 3504 1600 1601 1604 1656 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 2560x1600 @ 70.00 Hz (GTF) hsync: 116.55 kHz; pclk: 410.26 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "2560x1600" 410.26 2560 2760 3040 3520 1600 1601 1604 1665 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 2560x1600 @ 75.00 Hz (GTF) hsync: 125.25 kHz; pclk: 442.88 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "2560x1600" 442.88 2560 2768 3048 3536 1600 1601 1604 1670 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 2560x1600 @ 85.00 Hz (GTF) hsync: 142.80 kHz; pclk: 507.23 MHz
mharris e444eb0
+Modeline "2560x1600" 507.23 2560 2768 3056 3552 1600 1601 1604 1680 -HSync +Vsync
mharris e444eb0
+
mharris e444eb0
+# 1600x1024 for SGI 1600 SW
mharris e444eb0
+ModeLine "1600x1024" 103.125 1600 1600 1656 1664 1024 1024 1029 1030 +Hsync +Vsync
mharris e444eb0
+