Blame .gitignore

b354d33
/python-pylatex-1.3.0.tar.gz
36e1368
/python-pylatex-1.3.1.tar.gz