3bbc3b7
fa6e3f4be98d8e1868b389410b56563a  OpenImageIO-oiio-Release-1.0.6-0-g47d4346.tar.gz