Blob Blame History Raw
--- src/aig/gia/gia.h.orig	2020-07-20 20:56:06.000000000 -0600
+++ src/aig/gia/gia.h	2020-07-24 15:13:12.699364636 -0600
@@ -1118,7 +1118,7 @@ static inline int     Gia_ObjCellId(
 #define Gia_ManForEachLutReverse( p, i )                \
   for ( i = Gia_ManObjNum(p) - 1; i > 0; i-- ) if ( !Gia_ObjIsLut(p, i) ) {} else
 #define Gia_LutForEachFanin( p, i, iFan, k )              \
-  for ( k = 0; k < Gia_ObjLutSize(p,i) && ((iFan = Gia_ObjLutFanins(p,i)[k]),1); k++ )
+  for ( k = 0; k < Gia_ObjLutSize(p,i) && ((iFan = Gia_ObjLutFanins(p,i)[k]),1); k++ ) if (iFan >= 0)
 #define Gia_LutForEachFaninObj( p, i, pFanin, k )            \
   for ( k = 0; k < Gia_ObjLutSize(p,i) && ((pFanin = Gia_ManObj(p, Gia_ObjLutFanins(p,i)[k])),1); k++ )