Matt Domsch b937ff4
############################################################
Matt Domsch b937ff4
# AICCU - Automatic IPv6 Connectivity Client Utility
Matt Domsch b937ff4
# by Jeroen Massar <jeroen@sixxs.net>
Matt Domsch b937ff4
# (c) Copyright 2003-2005 SixXS
Matt Domsch b937ff4
############################################################
Matt Domsch b937ff4
# AICCU RPM Spec File
Matt Domsch b937ff4
############################################################
Matt Domsch b937ff4
Matt Domsch b937ff4
Summary:  AICCU - SixXS Automatic IPv6 Connectivity Client Utility
Matt Domsch b937ff4
Name:   aiccu
Matt Domsch b937ff4
Version:  2005.01.31
Matt Domsch b937ff4
Release:  4%{?dist}
Matt Domsch b937ff4
License:  BSDish
Matt Domsch b937ff4
Group:	  System Environment/Daemons
Matt Domsch b937ff4
URL:    http://www.sixxs.net/tools/aiccu/
Matt Domsch b937ff4
BuildRoot: %{_tmppath}/%{name}-%{version}-%{release}-root-%(%{__id_u} -n)
Matt Domsch b937ff4
Source:  http://www.sixxs.net/archive/sixxs/aiccu/unix/aiccu_%{version}.tar.gz
Matt Domsch b937ff4
Patch1:	  aiccu-reload.patch
Matt Domsch b937ff4
Patch2:	  aiccu-chkconfig.patch
Matt Domsch b937ff4
Patch3:	  aiccu-no-strip.patch
Matt Domsch b937ff4
Patch4:	  aiccu-cflags.patch
Matt Domsch b937ff4
Requires: iproute
Matt Domsch b937ff4
Requires(post): chkconfig
Matt Domsch b937ff4
Requires(preun): chkconfig, initscripts
Matt Domsch b937ff4
Requires(postun): initscripts
Matt Domsch b937ff4
Matt Domsch b937ff4
%description
Matt Domsch b937ff4
This client automatically gives one IPv6 connectivity
Matt Domsch b937ff4
without having to manually configure interfaces etc.
Matt Domsch b937ff4
One does need a SixXS account and at least a tunnel. These
Matt Domsch b937ff4
can be freely & gratis requested from the SixXS website.
Matt Domsch b937ff4
For more information about SixXS check http://www.sixxs.net
Matt Domsch b937ff4
Matt Domsch b937ff4
%prep
Matt Domsch b937ff4
%setup -q -n %{name}
Matt Domsch b937ff4
%patch1
Matt Domsch b937ff4
%patch2 -p1
Matt Domsch b937ff4
%patch3 -p1
Matt Domsch b937ff4
%patch4 -p1
Matt Domsch b937ff4
# fix executable permissions on non-executable content
Matt Domsch b937ff4
# so debuginfo can pick them up properly
Matt Domsch b937ff4
find . -type f -not -name rules -and -not -name *init* -exec chmod a-x \{\} \;
Matt Domsch b937ff4
Matt Domsch b937ff4
%build
Matt Domsch b937ff4
make %{?_smp_mflags} RPM_OPT_FLAGS="$RPM_OPT_FLAGS"
Matt Domsch b937ff4
Matt Domsch b937ff4
%install
Matt Domsch b937ff4
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
Matt Domsch b937ff4
mkdir -p $RPM_BUILD_ROOT
Matt Domsch b937ff4
make install DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
Matt Domsch b937ff4
Matt Domsch b937ff4
%post
Matt Domsch b937ff4
if [ "$1" = "1" ]; then
Matt Domsch b937ff4
	/sbin/chkconfig --add aiccu
Matt Domsch b937ff4
fi
Matt Domsch b937ff4
Matt Domsch b937ff4
%preun
Matt Domsch b937ff4
if [ "$1" = "0" ]; then
Matt Domsch b937ff4
	/sbin/service aiccu stop >/dev/null 2>&1
Matt Domsch b937ff4
	/sbin/chkconfig --del aiccu
Matt Domsch b937ff4
fi
Matt Domsch b937ff4
Matt Domsch b937ff4
%postun
Matt Domsch b937ff4
/sbin/service aiccu condrestart > /dev/null 2>&1 || :
Matt Domsch b937ff4
Matt Domsch b937ff4
%clean
Matt Domsch b937ff4
make clean
Matt Domsch b937ff4
[ "$RPM_BUILD_ROOT" != "/" ] && rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
Matt Domsch b937ff4
Matt Domsch b937ff4
%files
Matt Domsch b937ff4
%defattr(-,root,root)
Matt Domsch b937ff4
%doc doc/README doc/LICENSE
Matt Domsch b937ff4
%{_sbindir}/aiccu
Matt Domsch b937ff4
# aiccu.conf contains the users's SixXS password, so don't
Matt Domsch b937ff4
# make it readable by non-root
Matt Domsch b937ff4
%attr(600, root,root) %config(noreplace) %{_sysconfdir}/aiccu.conf
Matt Domsch b937ff4
%{_sysconfdir}/init.d/aiccu
Matt Domsch b937ff4
Matt Domsch b937ff4
%changelog
Matt Domsch b937ff4
* Wed Jun 28 2006 Matt Domsch <matt@domsch.com> 2005.01.31-4
Matt Domsch b937ff4
- export CFLAGS properly, fix permissions on files for debuginfo
Matt Domsch b937ff4
Matt Domsch b937ff4
* Wed Jun 28 2006 Matt Domsch <matt@domsch.com> 2005.01.31-3
Matt Domsch b937ff4
- cleanups per Fedora Extras review
Matt Domsch b937ff4
Matt Domsch b937ff4
* Sat Apr 22 2006 Matt Domsch <matt@domsch.com> 2005.01.31-2
Matt Domsch b937ff4
- match Fedora Extras spec guidelines
Matt Domsch b937ff4
- add postun condrestart
Matt Domsch b937ff4
- add reload initscript arg to satisfy rpmlint
Matt Domsch b937ff4
Matt Domsch b937ff4
* Sun Aug 29 2004 Jeroen Massar <jeroen@sixxs.net> 2004.08.29
Matt Domsch b937ff4
- Beta2 with TIC, 6in4, 6in4-heartbeat and AYIYA support
Matt Domsch b937ff4