Ported scripts to python3
Kai Engert • 3 years ago  
edk2 requires p11-kit >= 0.23.10
Kai Engert • 3 years ago  
Update to CKBI 2.24 from NSS 3.37
Kai Engert • 3 years ago  
Update to CKBI 2.22 from NSS 3.35
Kai Engert • 3 years ago