57cb746
/clamav-*-norar.tar.xz
57cb746
/main*.cvd
57cb746
/daily*.cvd
7b491c4
/bytecode*.cvd