Steven Hardy c695a1d
53ee21e7b7b3f42ce50d1303a484fe28  cloud-init-0.7.2.tar.gz