Blame coolreader-0001-fix-paths-in-a-cr3.desktop-file.patch

4faa55a
From 27e2ecde197c1ba16b9c257f8269e35d3494495b Mon Sep 17 00:00:00 2001
4faa55a
From: Sergey Avseyev <sergey.avseyev@gmail.com>
4faa55a
Date: Fri, 22 Feb 2019 19:12:23 +0300
4faa55a
Subject: [PATCH] fix paths in a cr3.desktop file
4faa55a
4faa55a
---
4faa55a
 cr3qt/src/desktop/cr3.desktop | 4 ++--
4faa55a
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
4faa55a
4faa55a
diff --git a/cr3qt/src/desktop/cr3.desktop b/cr3qt/src/desktop/cr3.desktop
4faa55a
index 5848b494..163ae50f 100644
4faa55a
--- a/cr3qt/src/desktop/cr3.desktop
4faa55a
+++ b/cr3qt/src/desktop/cr3.desktop
4faa55a
@@ -61,8 +61,8 @@ GenericName[zh_HK]=電子書閱讀器
4faa55a
 GenericName[zh_TW]=電子書閱讀器
4faa55a
 Comment=A cross-platform XML/CSS based eBook reader
4faa55a
 Comment[ru]=Кроссплатформенное чтение электронных книг, основанное на XML/CSS
4faa55a
-TryExec=cr3
4faa55a
-Exec=cr3 %F
4faa55a
+TryExec=/usr/bin/cr3
4faa55a
+Exec=/usr/bin/cr3 %F
4faa55a
 StartupNotify=true
4faa55a
 Terminal=false
4faa55a
 Type=Application
4faa55a
-- 
4faa55a
2.20.1
4faa55a