cvsdist a87014a
b0bb017098e8e76b8a25e666c41ce540  postscript.ppd.gz
ca53cd4
79948fc1a46e1a3f7aabe5a76fb99e8e  cups-1.4rc1-source.tar.bz2