6b6b61e
/digikam-1.9.0.tar.bz2
015645b
/digikam-2.1.1.tar.bz2
b6f9ada
/digikam-2.2.0.tar.bz2
99328e0
/digikam-2.3.0.tar.bz2
1056ea9
/digikam-2.4.0.tar.bz2
1056ea9
/digikam-2.4.1.tar.bz2
c5cb927
/digikam-2.5.0.tar.bz2
1c882e9
/digikam-2.6.0-beta1.tar.bz2
0553b39
/digikam-2.6.0-beta2.tar.bz2
e75fb33
/digikam-2.6.0-beta3.tar.bz2
20df191
/digikam-software-compilation-2.6.0-rc.tar.bz2