c5cb927
/digikam-2.5.0.tar.bz2
ab8a670
/digikam-2.9.0.tar.bz2
dcaabb4
/digikam-3.0.0-beta3.tar.bz2
c92f5cb
/digikam-3.0.0-rc.tar.bz2
e16efd7
/digikam-3.0.0.tar.bz2
9dabc46
/digikam-3.1.0.tar.bz2
e440f1b
/digikam-3.2.0-beta1.tar.bz2
2742e0b
/digikam-3.2.0-beta2.tar.bz2