6b6b61
/digikam-1.9.0.tar.bz2
2ef1e8
/digikam-2.0.0-rc.tar.bz2