8e2f848
/digikam-4.0.0.tar.bz2
237dc40
/digikam-4.1.0.tar.bz2
c121904
/digikam-4.2.0.tar.bz2
136f854
/digikam-4.3.0.tar.bz2
873245c
/digikam-4.4.0.tar.bz2
99a43e4
/digikam-4.5.0.tar.bz2