6b6b61e
/digikam-1.9.0.tar.bz2
015645b
/digikam-2.1.1.tar.bz2
b6f9ada
/digikam-2.2.0.tar.bz2