c5cb927
/digikam-2.5.0.tar.bz2
ab8a670
/digikam-2.9.0.tar.bz2