8e2f84
/digikam-4.0.0.tar.bz2
237dc4
/digikam-4.1.0.tar.bz2
c12190
/digikam-4.2.0.tar.bz2
136f85
/digikam-4.3.0.tar.bz2
873245
/digikam-4.4.0.tar.bz2
99a43e
/digikam-4.5.0.tar.bz2
aa61b1
/digikam-4.6.0.tar.bz2
cf785e
/digikam-4.7.0.tar.bz2
27da7b
/digikam-4.8.0.tar.bz2
a70302
/digikam-4.9.0.tar.bz2
530f33
/digikam-4.10.0.tar.bz2