6b6b61e
/digikam-1.9.0.tar.bz2
c5cb927
/digikam-2.5.0.tar.bz2
20df191
/digikam-software-compilation-2.6.0-rc.tar.bz2
f87bc7b
/digikam-2.6.0.tar.bz2