194099a
270c268c6fb6880520b290d5ed5ca020  digikam-1.0.0-rc.tar.bz2