Marcin Garski 73e6d5a
fd57b7bfe4577dc2e2efd6d33122a46b  digikam-0.8.2.tar.bz2