Rex Dieter a273def
e10fffa4cfd6ef14e3d09a0c87616b3f  digikam-5.0.0-beta3.tar.bz2