Rex Dieter cfaa671
7ecb33929acc31a2e7d9f52c09c2c2e4  digikam-5.0.0-beta5.tar.bz2