Blob Blame History Raw
/digikam-4.14.0.tar.bz2
/libkvkontakte-4.12.0.tar.xz
/libmediawiki-digikam-4.13.0.tar.xz
/digikam-5.0.0-beta5.tar.bz2