Blob Blame Raw
ekiga-2.0.3.tar.bz2
ekiga-2.0.4.tar.gz
ekiga-2.0.5.tar.gz