Blob Blame History Raw
7a82346dd5b7776a617fd9c623f32e9a  ekiga-2.0.5.tar.gz