Blob Blame History Raw
ekiga-1.99.0.tar.gz
ekiga-1.99.1.tar.gz
ekiga-2.0.0.tar.gz
ekiga-2.0.1.tar.gz
ekiga-2.0.2.tar.gz