Blob Blame History Raw
569e0f79ec018ca3e8f2979449dd6f0f  ekiga-2.0.2.tar.gz