Blob Blame History Raw
ekiga-3.2.7.tar.bz2
/ekiga-3.3.0.tar.bz2
/ekiga-3.3.1.tar.bz2
/ekiga-3.3.2.tar.bz2
/ekiga-3.9.90.tar.xz
/ekiga-4.0.0.tar.xz
/ekiga-4.0.1.tar.xz