Blob Blame History Raw
577b30e6f17f6dce0af7be3e522d6058  gedit-2.26.0.tar.bz2