f0d3ff8
/geoclue-2.*.tar.xz
1d733c2
/geoclue-2.5.0.tar.bz2
4f65db1
/geoclue-2.5.1.tar.bz2
4f6c761
/geoclue-2.5.2.tar.bz2
1be9468
/geoclue-2.5.3.tar.bz2
85c622b
/geoclue-2.5.4.tar.bz2
10d625a
/geoclue-2.5.5.tar.bz2
ed55153
/geoclue-2.5.6.tar.bz2