golang-gopkg-fsnotify-0

The golang-gopkg-fsnotify-0 package