23d84b
0c63b0c6888c4a0518a5f5182a36d51c  hunspell-hyphen-mi-0.1.20080630-beta.tar.gz