Peng Wu d3a5b64
/ibus-libzhuyin-1.6.99.20140626.tar.gz
Peng Wu b1cf728
/ibus-libzhuyin-1.6.99.20140718.tar.gz
Peng Wu 86211ec
/ibus-libzhuyin-1.6.99.20140929.tar.gz
Peng Wu b6590e8
/ibus-libzhuyin-1.7.0.tar.gz
Peng Wu 56c5dad
/ibus-libzhuyin-1.7.1.tar.gz
Peng Wu 3a0d5a1
/ibus-libzhuyin-1.7.2.tar.gz
Peng Wu 82eae8d
/ibus-libzhuyin-1.7.3.tar.gz
Peng Wu 1338709
/ibus-libzhuyin-1.7.4.tar.gz
Peng Wu 1edc10f
/ibus-libzhuyin-1.7.5.tar.gz
Peng Wu 3033ff0
/ibus-libzhuyin-1.7.6.tar.gz
Peng Wu 7ef3ba4
/ibus-libzhuyin-1.7.7.tar.gz
Peng Wu fa99020
/ibus-libzhuyin-1.7.8.tar.gz
Peng Wu 5ab5214
/ibus-libzhuyin-1.7.9.tar.gz
Peng Wu 1b97aba
/ibus-libzhuyin-1.7.10.tar.gz