c35181
SHA512 (initial-setup-0.3.57.tar.gz) = cf822c08a9a90e5a850469f86b4dc0c20f86f8fb4afa931e370d5975d8aca1ab055c4111e5979f65942a2e376ffa3e207febe7216c901a8396e78a142971eaef