Blob Blame History Raw
/kdev-python-v1.4.1.tar.bz2
/kdev-python-1.7.0-py3.tar.xz
/kdev-python-1.7.1-py3.tar.xz
/kdev-python-1.7.2-py3.tar.xz
/kdev-python-4.90.90.tar.xz
/kdev-python-4.90.91.tar.xz
/kdev-python-5.0.0.tar.xz