Matthew Garrett b07d63
Default EFI to physical rather than virtual. Upstream seem to be going
Matthew Garrett b07d63
in this direction.
Matthew Garrett 0988ee
Matthew Garrett 0988ee
diff --git a/arch/x86/include/asm/efi.h b/arch/x86/include/asm/efi.h
Matthew Garrett 0988ee
index 8e4a165..3c62f15 100644
Matthew Garrett 0988ee
--- a/arch/x86/include/asm/efi.h
Matthew Garrett 0988ee
+++ b/arch/x86/include/asm/efi.h
Matthew Garrett 0988ee
@@ -93,6 +93,9 @@ extern int add_efi_memmap;
Matthew Garrett 0988ee
 extern void efi_memblock_x86_reserve_range(void);
Matthew Garrett 0988ee
 extern void efi_call_phys_prelog(void);
Matthew Garrett 0988ee
 extern void efi_call_phys_epilog(void);
Matthew Garrett 0988ee
+extern void efi_call_phys_prelog_in_physmode(void);
Matthew Garrett 0988ee
+extern void efi_call_phys_epilog_in_physmode(void);
Matthew Garrett 0988ee
+extern void efi_pagetable_init(void);
Matthew Garrett 0988ee
 
Matthew Garrett 0988ee
 #ifndef CONFIG_EFI
Matthew Garrett 0988ee
 /*
Matthew Garrett 0988ee
diff --git a/arch/x86/platform/efi/efi.c b/arch/x86/platform/efi/efi.c
Matthew Garrett 0988ee
index 0fe27d7..e1158b0 100644
Matthew Garrett 0988ee
--- a/arch/x86/platform/efi/efi.c
Matthew Garrett 0988ee
+++ b/arch/x86/platform/efi/efi.c
Matthew Garrett 0988ee
@@ -58,6 +58,7 @@ struct efi_memory_map memmap;
Matthew Garrett 0988ee
 
Matthew Garrett 0988ee
 static struct efi efi_phys __initdata;
Matthew Garrett 0988ee
 static efi_system_table_t efi_systab __initdata;
Matthew Garrett 0988ee
+static efi_runtime_services_t phys_runtime;
Matthew Garrett 0988ee
 
Matthew Garrett 0988ee
 static int __init setup_noefi(char *arg)
Matthew Garrett 0988ee
 {
Matthew Garrett 0988ee
@@ -172,7 +173,7 @@ static efi_status_t __init phys_efi_set_virtual_address_map(
Matthew Garrett 0988ee
 	return status;
Matthew Garrett 0988ee
 }
Matthew Garrett 0988ee
 
Matthew Garrett 0988ee
-static efi_status_t __init phys_efi_get_time(efi_time_t *tm,
Matthew Garrett 0988ee
+static efi_status_t __init phys_efi_get_time_early(efi_time_t *tm,
Matthew Garrett 0988ee
 					   efi_time_cap_t *tc)
Matthew Garrett 0988ee
 {
Matthew Garrett 0988ee
 	efi_status_t status;
Matthew Garrett 0988ee
@@ -183,6 +184,112 @@ static efi_status_t __init phys_efi_get_time(efi_time_t *tm,
Matthew Garrett 0988ee
 	return status;
Matthew Garrett 0988ee
 }
Matthew Garrett 0988ee
 
Matthew Garrett 0988ee
+static efi_status_t phys_efi_get_time(efi_time_t *tm,
Matthew Garrett 0988ee
+				   efi_time_cap_t *tc)
Matthew Garrett 0988ee
+{
Matthew Garrett 0988ee
+	efi_status_t status;
Matthew Garrett 0988ee
+
Matthew Garrett 0988ee
+	efi_call_phys_prelog_in_physmode();
Matthew Garrett 0988ee
+	status = efi_call_phys2((void*)phys_runtime.get_time, tm, tc);
Matthew Garrett 0988ee
+	efi_call_phys_epilog_in_physmode();
Matthew Garrett 0988ee
+	return status;
Matthew Garrett 0988ee
+}
Matthew Garrett 0988ee
+
Matthew Garrett 0988ee
+static efi_status_t __init phys_efi_set_time(efi_time_t *tm)
Matthew Garrett 0988ee
+{
Matthew Garrett 0988ee
+	efi_status_t status;
Matthew Garrett 0988ee
+
Matthew Garrett 0988ee
+	efi_call_phys_prelog_in_physmode();
Matthew Garrett 0988ee
+	status = efi_call_phys1((void*)phys_runtime.set_time, tm);
Matthew Garrett 0988ee
+	efi_call_phys_epilog_in_physmode();
Matthew Garrett 0988ee
+	return status;
Matthew Garrett 0988ee
+}
Matthew Garrett 0988ee
+
Matthew Garrett 0988ee
+static efi_status_t phys_efi_get_wakeup_time(efi_bool_t *enabled,
Matthew Garrett 0988ee
+                       efi_bool_t *pending,
Matthew Garrett 0988ee
+                       efi_time_t *tm)
Matthew Garrett 0988ee
+{
Matthew Garrett 0988ee
+	efi_status_t status;
Matthew Garrett 0988ee
+
Matthew Garrett 0988ee
+	efi_call_phys_prelog_in_physmode();
Matthew Garrett 0988ee
+	status = efi_call_phys3((void*)phys_runtime.get_wakeup_time, enabled,
Matthew Garrett 0988ee
+				pending, tm);
Matthew Garrett 0988ee
+	efi_call_phys_epilog_in_physmode();
Matthew Garrett 0988ee
+	return status;
Matthew Garrett 0988ee
+}
Matthew Garrett 0988ee
+
Matthew Garrett 0988ee
+static efi_status_t phys_efi_set_wakeup_time(efi_bool_t enabled, efi_time_t *tm)
Matthew Garrett 0988ee
+{
Matthew Garrett 0988ee
+	efi_status_t status;
Matthew Garrett 0988ee
+	efi_call_phys_prelog_in_physmode();
Matthew Garrett 0988ee
+	status = efi_call_phys2((void*)phys_runtime.set_wakeup_time, enabled,
Matthew Garrett 0988ee
+				tm);
Matthew Garrett 0988ee
+	efi_call_phys_epilog_in_physmode();
Matthew Garrett 0988ee
+	return status;
Matthew Garrett 0988ee
+}
Matthew Garrett 0988ee
+
Matthew Garrett 0988ee
+static efi_status_t phys_efi_get_variable(efi_char16_t *name,
Matthew Garrett 0988ee
+					 efi_guid_t *vendor,
Matthew Garrett 0988ee
+					 u32 *attr,
Matthew Garrett 0988ee
+					 unsigned long *data_size,
Matthew Garrett 0988ee
+					 void *data)
Matthew Garrett 0988ee
+{
Matthew Garrett 0988ee
+	efi_status_t status;
Matthew Garrett 0988ee
+	efi_call_phys_prelog_in_physmode();
Matthew Garrett 0988ee
+	status = efi_call_phys5((void*)phys_runtime.get_variable, name, vendor,
Matthew Garrett 0988ee
+				attr, data_size, data);
Matthew Garrett 0988ee
+	efi_call_phys_epilog_in_physmode();
Matthew Garrett 0988ee
+	return status;
Matthew Garrett 0988ee
+}
Matthew Garrett 0988ee
+
Matthew Garrett 0988ee
+static efi_status_t phys_efi_get_next_variable(unsigned long *name_size,
Matthew Garrett 0988ee
+					    efi_char16_t *name,
Matthew Garrett 0988ee
+					    efi_guid_t *vendor)
Matthew Garrett 0988ee
+{
Matthew Garrett 0988ee
+	efi_status_t status;
Matthew Garrett 0988ee
+
Matthew Garrett 0988ee
+	efi_call_phys_prelog_in_physmode();
Matthew Garrett 0988ee
+	status = efi_call_phys3((void*)phys_runtime.get_next_variable,
Matthew Garrett 0988ee
+				name_size, name, vendor);
Matthew Garrett 0988ee
+	efi_call_phys_epilog_in_physmode();
Matthew Garrett 0988ee
+	return status;
Matthew Garrett 0988ee
+}
Matthew Garrett 0988ee
+
Matthew Garrett 0988ee
+static efi_status_t phys_efi_set_variable(efi_char16_t *name,
Matthew Garrett 0988ee
+					 efi_guid_t *vendor,
Matthew Garrett 0988ee
+					 unsigned long attr,
Matthew Garrett 0988ee
+					 unsigned long data_size,
Matthew Garrett 0988ee
+					 void *data)
Matthew Garrett 0988ee
+{
Matthew Garrett 0988ee
+	efi_status_t status;
Matthew Garrett 0988ee
+	efi_call_phys_prelog_in_physmode();
Matthew Garrett 0988ee
+	status = efi_call_phys5((void*)phys_runtime.set_variable, name,
Matthew Garrett 0988ee
+				vendor, attr, data_size, data);
Matthew Garrett 0988ee
+	efi_call_phys_epilog_in_physmode();
Matthew Garrett 0988ee
+	return status;
Matthew Garrett 0988ee
+}
Matthew Garrett 0988ee
+
Matthew Garrett 0988ee
+static efi_status_t phys_efi_get_next_high_mono_count(u32 *count)
Matthew Garrett 0988ee
+{
Matthew Garrett 0988ee
+	efi_status_t status;
Matthew Garrett 0988ee
+	efi_call_phys_prelog_in_physmode();
Matthew Garrett 0988ee
+	status = efi_call_phys1((void*)phys_runtime.get_next_high_mono_count,
Matthew Garrett 0988ee
+				count);
Matthew Garrett 0988ee
+	efi_call_phys_epilog_in_physmode();
Matthew Garrett 0988ee
+	return status;
Matthew Garrett 0988ee
+}
Matthew Garrett 0988ee
+
Matthew Garrett 0988ee
+static void phys_efi_reset_system(int reset_type,
Matthew Garrett 0988ee
+                 efi_status_t status,
Matthew Garrett 0988ee
+                 unsigned long data_size,
Matthew Garrett 0988ee
+                 efi_char16_t *data)
Matthew Garrett 0988ee
+{
Matthew Garrett 0988ee
+	efi_call_phys_prelog_in_physmode();
Matthew Garrett 0988ee
+	efi_call_phys4((void*)phys_runtime.reset_system, reset_type, status,
Matthew Garrett 0988ee
+				data_size, data);
Matthew Garrett 0988ee
+	efi_call_phys_epilog_in_physmode();
Matthew Garrett 0988ee
+}
Matthew Garrett 0988ee
+
Matthew Garrett 0988ee
 int efi_set_rtc_mmss(unsigned long nowtime)
Matthew Garrett 0988ee
 {
Matthew Garrett 0988ee
 	int real_seconds, real_minutes;
Matthew Garrett 0988ee
@@ -435,7 +542,9 @@ void __init efi_init(void)
Matthew Garrett 0988ee
 		 * Make efi_get_time can be called before entering
Matthew Garrett 0988ee
 		 * virtual mode.
Matthew Garrett 0988ee
 		 */
Matthew Garrett 0988ee
-		efi.get_time = phys_efi_get_time;
Matthew Garrett 0988ee
+		efi.get_time = phys_efi_get_time_early;
Matthew Garrett 0988ee
+
Matthew Garrett 0988ee
+		memcpy(&phys_runtime, runtime, sizeof(efi_runtime_services_t));
Matthew Garrett 0988ee
 	} else
Matthew Garrett 0988ee
 		printk(KERN_ERR "Could not map the EFI runtime service "
Matthew Garrett 0988ee
 		    "table!\n");
Matthew Garrett 0988ee
@@ -466,6 +575,14 @@ void __init efi_init(void)
Matthew Garrett 0988ee
 #if EFI_DEBUG
Matthew Garrett 0988ee
 	print_efi_memmap();
Matthew Garrett 0988ee
 #endif
Matthew Garrett 0988ee
+
Matthew Garrett 0988ee
+#ifndef CONFIG_X86_64
Matthew Garrett 0988ee
+	/*
Matthew Garrett 0988ee
+	 * Only x86_64 supports physical mode as of now. Use virtual mode
Matthew Garrett 0988ee
+	 * forcibly.
Matthew Garrett 0988ee
+	 */
Matthew Garrett 0988ee
+	usevirtefi = 1;
Matthew Garrett 0988ee
+#endif
Matthew Garrett 0988ee
 }
Matthew Garrett 0988ee
 
Matthew Garrett 0988ee
 static void __init runtime_code_page_mkexec(void)
Matthew Garrett 0988ee
@@ -579,6 +696,27 @@ void __init efi_enter_virtual_mode(void)
Matthew Garrett 0988ee
 	memmap.map = NULL;
Matthew Garrett 0988ee
 }
Matthew Garrett 0988ee
 
Matthew Garrett 0988ee
+void __init efi_setup_physical_mode(void)
Matthew Garrett 0988ee
+{
Matthew Garrett 0988ee
+#ifdef CONFIG_X86_64
Matthew Garrett 0988ee
+	efi_pagetable_init();
Matthew Garrett 0988ee
+#endif
Matthew Garrett 0988ee
+	efi.get_time = phys_efi_get_time;
Matthew Garrett 0988ee
+	efi.set_time = phys_efi_set_time;
Matthew Garrett 0988ee
+	efi.get_wakeup_time = phys_efi_get_wakeup_time;
Matthew Garrett 0988ee
+	efi.set_wakeup_time = phys_efi_set_wakeup_time;
Matthew Garrett 0988ee
+	efi.get_variable = phys_efi_get_variable;
Matthew Garrett 0988ee
+	efi.get_next_variable = phys_efi_get_next_variable;
Matthew Garrett 0988ee
+	efi.set_variable = phys_efi_set_variable;
Matthew Garrett 0988ee
+	efi.get_next_high_mono_count =
Matthew Garrett 0988ee
+		phys_efi_get_next_high_mono_count;
Matthew Garrett 0988ee
+	efi.reset_system = phys_efi_reset_system;
Matthew Garrett 0988ee
+	efi.set_virtual_address_map = NULL; /* Not needed */
Matthew Garrett 0988ee
+
Matthew Garrett 0988ee
+	early_iounmap(memmap.map, memmap.nr_map * memmap.desc_size);
Matthew Garrett 0988ee
+	memmap.map = NULL;
Matthew Garrett 0988ee
+}
Matthew Garrett 0988ee
+
Matthew Garrett 0988ee
 /*
Matthew Garrett 0988ee
 * Convenience functions to obtain memory types and attributes
Matthew Garrett 0988ee
 */
Matthew Garrett 0988ee
diff --git a/arch/x86/platform/efi/efi_32.c b/arch/x86/platform/efi/efi_32.c
Matthew Garrett 0988ee
index 5cab48e..90767b1 100644
Matthew Garrett 0988ee
--- a/arch/x86/platform/efi/efi_32.c
Matthew Garrett 0988ee
+++ b/arch/x86/platform/efi/efi_32.c
Matthew Garrett 0988ee
@@ -110,3 +110,7 @@ void efi_call_phys_epilog(void)
Matthew Garrett 0988ee
 
Matthew Garrett 0988ee
 	local_irq_restore(efi_rt_eflags);
Matthew Garrett 0988ee
 }
Matthew Garrett 0988ee
+
Matthew Garrett 0988ee
+void efi_call_phys_prelog_in_physmode(void) { /* Not supported */ }
Matthew Garrett 0988ee
+void efi_call_phys_epilog_in_physmode(void) { /* Not supported */ }
Matthew Garrett 0988ee
+
Matthew Garrett 0988ee
diff --git a/arch/x86/platform/efi/efi_64.c b/arch/x86/platform/efi/efi_64.c
Matthew Garrett b07d63
index ac0621a..ad19fe9 100644
Matthew Garrett 0988ee
--- a/arch/x86/platform/efi/efi_64.c
Matthew Garrett 0988ee
+++ b/arch/x86/platform/efi/efi_64.c
Matthew Garrett 0988ee
@@ -39,7 +39,9 @@
Matthew Garrett 0988ee
 #include <asm fixmap.h="">
Matthew Garrett 0988ee
 
Matthew Garrett 0988ee
 static pgd_t save_pgd __initdata;
Matthew Garrett 0988ee
-static unsigned long efi_flags __initdata;
Matthew Garrett 0988ee
+static DEFINE_PER_CPU(unsigned long, efi_flags);
Matthew Garrett 0988ee
+static DEFINE_PER_CPU(unsigned long, save_cr3);
Matthew Garrett 0988ee
+static pgd_t efi_pgd[PTRS_PER_PGD] __page_aligned_bss;
Matthew Garrett 0988ee
 
Matthew Garrett 0988ee
 static void __init early_mapping_set_exec(unsigned long start,
Matthew Garrett 0988ee
 					 unsigned long end,
Matthew Garrett 0988ee
@@ -80,7 +82,7 @@ void __init efi_call_phys_prelog(void)
Matthew Garrett 0988ee
 	unsigned long vaddress;
Matthew Garrett 0988ee
 
Matthew Garrett 0988ee
 	early_runtime_code_mapping_set_exec(1);
Matthew Garrett 0988ee
-	local_irq_save(efi_flags);
Matthew Garrett 0988ee
+	local_irq_save(get_cpu_var(efi_flags));
Matthew Garrett 0988ee
 	vaddress = (unsigned long)__va(0x0UL);
Matthew Garrett 0988ee
 	save_pgd = *pgd_offset_k(0x0UL);
Matthew Garrett 0988ee
 	set_pgd(pgd_offset_k(0x0UL), *pgd_offset_k(vaddress));
Matthew Garrett 0988ee
@@ -94,10 +96,23 @@ void __init efi_call_phys_epilog(void)
Matthew Garrett 0988ee
 	 */
Matthew Garrett 0988ee
 	set_pgd(pgd_offset_k(0x0UL), save_pgd);
Matthew Garrett 0988ee
 	__flush_tlb_all();
Matthew Garrett 0988ee
-	local_irq_restore(efi_flags);
Matthew Garrett 0988ee
+	local_irq_restore(get_cpu_var(efi_flags));
Matthew Garrett 0988ee
 	early_runtime_code_mapping_set_exec(0);
Matthew Garrett 0988ee
 }
Matthew Garrett 0988ee
 
Matthew Garrett 0988ee
+void efi_call_phys_prelog_in_physmode(void)
Matthew Garrett 0988ee
+{
Matthew Garrett 0988ee
+	local_irq_save(get_cpu_var(efi_flags));
Matthew Garrett 0988ee
+	get_cpu_var(save_cr3)= read_cr3();
Matthew Garrett 0988ee
+	write_cr3(virt_to_phys(efi_pgd));
Matthew Garrett 0988ee
+}
Matthew Garrett 0988ee
+
Matthew Garrett 0988ee
+void efi_call_phys_epilog_in_physmode(void)
Matthew Garrett 0988ee
+{
Matthew Garrett 0988ee
+	write_cr3(get_cpu_var(save_cr3));
Matthew Garrett 0988ee
+	local_irq_restore(get_cpu_var(efi_flags));
Matthew Garrett 0988ee
+}
Matthew Garrett 0988ee
+
Matthew Garrett 0988ee
 void __iomem *__init efi_ioremap(unsigned long phys_addr, unsigned long size,
Matthew Garrett 0988ee
 				 u32 type)
Matthew Garrett 0988ee
 {
Matthew Garrett 0988ee
@@ -112,3 +127,78 @@ void __iomem *__init efi_ioremap(unsigned long phys_addr, unsigned long size,
Matthew Garrett 0988ee
 
Matthew Garrett 0988ee
 	return (void __iomem *)__va(phys_addr);
Matthew Garrett 0988ee
 }
Matthew Garrett 0988ee
+
Matthew Garrett 0988ee
+static pud_t *fill_pud(pgd_t *pgd, unsigned long vaddr)
Matthew Garrett 0988ee
+{
Matthew Garrett 0988ee
+	if (pgd_none(*pgd)) {
Matthew Garrett 0988ee
+		pud_t *pud = (pud_t *)get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
Matthew Garrett 0988ee
+		set_pgd(pgd, __pgd(_PAGE_TABLE | __pa(pud)));
Matthew Garrett 0988ee
+		if (pud != pud_offset(pgd, 0))
Matthew Garrett 0988ee
+			printk(KERN_ERR "EFI PAGETABLE BUG #00! %p <-> %p\n",
Matthew Garrett 0988ee
+			    pud, pud_offset(pgd, 0));
Matthew Garrett 0988ee
+	}
Matthew Garrett 0988ee
+	return pud_offset(pgd, vaddr);
Matthew Garrett 0988ee
+}
Matthew Garrett 0988ee
+
Matthew Garrett 0988ee
+static pmd_t *fill_pmd(pud_t *pud, unsigned long vaddr)
Matthew Garrett 0988ee
+{
Matthew Garrett 0988ee
+	if (pud_none(*pud)) {
Matthew Garrett 0988ee
+		pmd_t *pmd = (pmd_t *)get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
Matthew Garrett 0988ee
+		set_pud(pud, __pud(_PAGE_TABLE | __pa(pmd)));
Matthew Garrett 0988ee
+		if (pmd != pmd_offset(pud, 0))
Matthew Garrett 0988ee
+			printk(KERN_ERR "EFI PAGETABLE BUG #01! %p <-> %p\n",
Matthew Garrett 0988ee
+			    pmd, pmd_offset(pud, 0));
Matthew Garrett 0988ee
+	}
Matthew Garrett 0988ee
+	return pmd_offset(pud, vaddr);
Matthew Garrett 0988ee
+}
Matthew Garrett 0988ee
+
Matthew Garrett 0988ee
+static pte_t *fill_pte(pmd_t *pmd, unsigned long vaddr)
Matthew Garrett 0988ee
+{
Matthew Garrett 0988ee
+	if (pmd_none(*pmd)) {
Matthew Garrett 0988ee
+		pte_t *pte = (pte_t *)get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
Matthew Garrett 0988ee
+		set_pmd(pmd, __pmd(_PAGE_TABLE | __pa(pte)));
Matthew Garrett 0988ee
+		if (pte != pte_offset_kernel(pmd, 0))
Matthew Garrett 0988ee
+			printk(KERN_ERR "EFI PAGETABLE BUG #02!\n");
Matthew Garrett 0988ee
+	}
Matthew Garrett 0988ee
+	return pte_offset_kernel(pmd, vaddr);
Matthew Garrett 0988ee
+}
Matthew Garrett 0988ee
+
Matthew Garrett 0988ee
+void __init efi_pagetable_init(void)
Matthew Garrett 0988ee
+{
Matthew Garrett 0988ee
+	efi_memory_desc_t *md;
Matthew Garrett 0988ee
+	unsigned long size;
Matthew Garrett 0988ee
+	u64 start_pfn, end_pfn, pfn, vaddr;
Matthew Garrett 0988ee
+	void *p;
Matthew Garrett 0988ee
+	pgd_t *pgd;
Matthew Garrett 0988ee
+	pud_t *pud;
Matthew Garrett 0988ee
+	pmd_t *pmd;
Matthew Garrett 0988ee
+	pte_t *pte;
Matthew Garrett 0988ee
+
Matthew Garrett 0988ee
+	memset(efi_pgd, 0, sizeof(efi_pgd));
Matthew Garrett 0988ee
+	for (p = memmap.map; p < memmap.map_end; p += memmap.desc_size) {
Matthew Garrett 0988ee
+		md = p;
Matthew Garrett b07d63
+		if (!(md->type & EFI_RUNTIME_SERVICES_CODE) &&
Matthew Garrett b07d63
+		  !(md->type & EFI_RUNTIME_SERVICES_DATA))
Matthew Garrett 0988ee
+			continue;
Matthew Garrett 0988ee
+
Matthew Garrett 0988ee
+		start_pfn = md->phys_addr >> PAGE_SHIFT;
Matthew Garrett 0988ee
+		size = md->num_pages << EFI_PAGE_SHIFT;
Matthew Garrett 0988ee
+		end_pfn = PFN_UP(md->phys_addr + size);
Matthew Garrett 0988ee
+
Matthew Garrett 0988ee
+		for (pfn = start_pfn; pfn <= end_pfn; pfn++) {
Matthew Garrett 0988ee
+			vaddr = pfn << PAGE_SHIFT;
Matthew Garrett 0988ee
+			pgd = efi_pgd + pgd_index(vaddr);
Matthew Garrett 0988ee
+			pud = fill_pud(pgd, vaddr);
Matthew Garrett 0988ee
+			pmd = fill_pmd(pud, vaddr);
Matthew Garrett 0988ee
+			pte = fill_pte(pmd, vaddr);
Matthew Garrett b07d63
+			if (md->type & EFI_RUNTIME_SERVICES_CODE)
Matthew Garrett 0988ee
+				set_pte(pte, pfn_pte(pfn, PAGE_KERNEL_EXEC));
Matthew Garrett 0988ee
+			else
Matthew Garrett 0988ee
+				set_pte(pte, pfn_pte(pfn, PAGE_KERNEL));
Matthew Garrett 0988ee
+		}
Matthew Garrett 0988ee
+	}
Matthew Garrett 0988ee
+	pgd = efi_pgd + pgd_index(PAGE_OFFSET);
Matthew Garrett 0988ee
+	set_pgd(pgd, *pgd_offset_k(PAGE_OFFSET));
Matthew Garrett 0988ee
+	pgd = efi_pgd + pgd_index(__START_KERNEL_map);
Matthew Garrett 0988ee
+	set_pgd(pgd, *pgd_offset_k(__START_KERNEL_map));
Matthew Garrett 0988ee
+}
Matthew Garrett 0988ee
diff --git a/include/linux/efi.h b/include/linux/efi.h
Matthew Garrett 0988ee
index fb737bc..c4e310e 100644
Matthew Garrett 0988ee
--- a/include/linux/efi.h
Matthew Garrett 0988ee
+++ b/include/linux/efi.h
Matthew Garrett 0988ee
@@ -290,6 +290,7 @@ extern void efi_map_pal_code (void);
Matthew Garrett 0988ee
 extern void efi_memmap_walk (efi_freemem_callback_t callback, void *arg);
Matthew Garrett 0988ee
 extern void efi_gettimeofday (struct timespec *ts);
Matthew Garrett 0988ee
 extern void efi_enter_virtual_mode (void);	/* switch EFI to virtual mode, if possible */
Matthew Garrett 0988ee
+extern void efi_setup_physical_mode(void);
Matthew Garrett 0988ee
 extern u64 efi_get_iobase (void);
Matthew Garrett 0988ee
 extern u32 efi_mem_type (unsigned long phys_addr);
Matthew Garrett 0988ee
 extern u64 efi_mem_attributes (unsigned long phys_addr);
Matthew Garrett 0988ee
diff --git a/include/linux/init.h b/include/linux/init.h
Matthew Garrett 0988ee
index 577671c..2f1b28f 100644
Matthew Garrett 0988ee
--- a/include/linux/init.h
Matthew Garrett 0988ee
+++ b/include/linux/init.h
Matthew Garrett 0988ee
@@ -149,6 +149,7 @@ extern int do_one_initcall(initcall_t fn);
Matthew Garrett 0988ee
 extern char __initdata boot_command_line[];
Matthew Garrett 0988ee
 extern char *saved_command_line;
Matthew Garrett 0988ee
 extern unsigned int reset_devices;
Matthew Garrett 0988ee
+extern unsigned int usevirtefi;
Matthew Garrett 0988ee
 
Matthew Garrett 0988ee
 /* used by init/main.c */
Matthew Garrett 0988ee
 void setup_arch(char **);
Matthew Garrett 0988ee
diff --git a/init/main.c b/init/main.c
Matthew Garrett 0988ee
index 8646401..726025e 100644
Matthew Garrett 0988ee
--- a/init/main.c
Matthew Garrett 0988ee
+++ b/init/main.c
Matthew Garrett 0988ee
@@ -196,6 +196,14 @@ static int __init set_reset_devices(char *str)
Matthew Garrett 0988ee
 
Matthew Garrett 0988ee
 __setup("reset_devices", set_reset_devices);
Matthew Garrett 0988ee
 
Matthew Garrett 0988ee
+unsigned int usevirtefi;
Matthew Garrett 0988ee
+static int __init set_virt_efi(char *str)
Matthew Garrett 0988ee
+{
Matthew Garrett 0988ee
+	usevirtefi = 1;
Matthew Garrett 0988ee
+	return 1;
Matthew Garrett 0988ee
+}
Matthew Garrett 0988ee
+__setup("virtefi", set_virt_efi);
Matthew Garrett 0988ee
+
Matthew Garrett 0988ee
 static const char * argv_init[MAX_INIT_ARGS+2] = { "init", NULL, };
Matthew Garrett 0988ee
 const char * envp_init[MAX_INIT_ENVS+2] = { "HOME=/", "TERM=linux", NULL, };
Matthew Garrett 0988ee
 static const char *panic_later, *panic_param;
Matthew Garrett 0988ee
@@ -668,8 +676,12 @@ asmlinkage void __init start_kernel(void)
Matthew Garrett 0988ee
 	pidmap_init();
Matthew Garrett 0988ee
 	anon_vma_init();
Matthew Garrett 0988ee
 #ifdef CONFIG_X86
Matthew Garrett 0988ee
-	if (efi_enabled)
Matthew Garrett 0988ee
-		efi_enter_virtual_mode();
Matthew Garrett 0988ee
+	if (efi_enabled) {
Matthew Garrett 0988ee
+		if (usevirtefi)
Matthew Garrett 0988ee
+			efi_enter_virtual_mode();
Matthew Garrett 0988ee
+		else
Matthew Garrett 0988ee
+			efi_setup_physical_mode();
Matthew Garrett 0988ee
+	}
Matthew Garrett 0988ee
 #endif
Matthew Garrett 0988ee
 	thread_info_cache_init();
Matthew Garrett 0988ee
 	cred_init();