Chuck Ebbert 1d13b01
From: Henrik Rydberg <rydberg@euromail.se>
Chuck Ebbert 1d13b01
Date: Sun, 5 Sep 2010 19:26:16 +0000 (-0700)
Chuck Ebbert 1d13b01
Subject: Input: wacom - collect device quirks into single function
Chuck Ebbert 1d13b01
X-Git-Url: http://git.kernel.org/?p=linux%2Fkernel%2Fgit%2Fdtor%2Finput.git;a=commitdiff_plain;h=bc73dd39e78dd6e5b34cd938b7f037a8bc041bdd
Chuck Ebbert 1d13b01
Chuck Ebbert 1d13b01
Input: wacom - collect device quirks into single function
Chuck Ebbert 1d13b01
Chuck Ebbert 1d13b01
Collect device-specific code into a single function, and use quirks to
Chuck Ebbert 1d13b01
flag specific behavior instead.
Chuck Ebbert 1d13b01
Chuck Ebbert 1d13b01
Signed-off-by: Henrik Rydberg <rydberg@euromail.se>
Chuck Ebbert 1d13b01
Acked-by: Ping Cheng <pingc@wacom.com>
Chuck Ebbert 1d13b01
Signed-off-by: Dmitry Torokhov <dtor@mail.ru>
Chuck Ebbert 1d13b01
---
Chuck Ebbert 1d13b01
Chuck Ebbert 1d13b01
diff --git a/drivers/input/tablet/wacom.h b/drivers/input/tablet/wacom.h
Chuck Ebbert 1d13b01
index 284dfaa..de5adb1 100644
Chuck Ebbert 1d13b01
--- a/drivers/input/tablet/wacom.h
Chuck Ebbert 1d13b01
+++ b/drivers/input/tablet/wacom.h
Chuck Ebbert 1d13b01
@@ -118,6 +118,7 @@ struct wacom {
Chuck Ebbert 1d13b01
 extern const struct usb_device_id wacom_ids[];
Chuck Ebbert 1d13b01
 
Chuck Ebbert 1d13b01
 void wacom_wac_irq(struct wacom_wac *wacom_wac, size_t len);
Chuck Ebbert 1d13b01
+void wacom_setup_device_quirks(struct wacom_features *features);
Chuck Ebbert 1d13b01
 void wacom_setup_input_capabilities(struct input_dev *input_dev,
Chuck Ebbert 1d13b01
 				    struct wacom_wac *wacom_wac);
Chuck Ebbert 1d13b01
 #endif
Chuck Ebbert 1d13b01
diff --git a/drivers/input/tablet/wacom_sys.c b/drivers/input/tablet/wacom_sys.c
Chuck Ebbert 1d13b01
index 98cba08..fc6fd53 100644
Chuck Ebbert 1d13b01
--- a/drivers/input/tablet/wacom_sys.c
Chuck Ebbert 1d13b01
+++ b/drivers/input/tablet/wacom_sys.c
Chuck Ebbert 1d13b01
@@ -381,12 +381,6 @@ static int wacom_retrieve_hid_descriptor(struct usb_interface *intf,
Chuck Ebbert 1d13b01
 	if (error)
Chuck Ebbert 1d13b01
 		goto out;
Chuck Ebbert 1d13b01
 
Chuck Ebbert 1d13b01
-	/* touch device found but size is not defined. use default */
Chuck Ebbert 1d13b01
-	if (features->device_type == BTN_TOOL_DOUBLETAP && !features->x_max) {
Chuck Ebbert 1d13b01
-		features->x_max = 1023;
Chuck Ebbert 1d13b01
-		features->y_max = 1023;
Chuck Ebbert 1d13b01
-	}
Chuck Ebbert 1d13b01
-
Chuck Ebbert 1d13b01
  out:
Chuck Ebbert 1d13b01
 	return error;
Chuck Ebbert 1d13b01
 }
Chuck Ebbert 1d13b01
@@ -522,10 +516,11 @@ static int wacom_probe(struct usb_interface *intf, const struct usb_device_id *i
Chuck Ebbert 1d13b01
 	if (error)
Chuck Ebbert 1d13b01
 		goto fail2;
Chuck Ebbert 1d13b01
 
Chuck Ebbert 1d13b01
+	wacom_setup_device_quirks(features);
Chuck Ebbert 1d13b01
+
Chuck Ebbert 1d13b01
 	strlcpy(wacom_wac->name, features->name, sizeof(wacom_wac->name));
Chuck Ebbert 1d13b01
 
Chuck Ebbert 1d13b01
-	if (features->type == TABLETPC || features->type == TABLETPC2FG ||
Chuck Ebbert 1d13b01
-	    features->type == BAMBOO_PT) {
Chuck Ebbert 1d13b01
+	if (features->quirks & WACOM_QUIRK_MULTI_INPUT) {
Chuck Ebbert 1d13b01
 		/* Append the device type to the name */
Chuck Ebbert 1d13b01
 		strlcat(wacom_wac->name,
Chuck Ebbert 1d13b01
 			features->device_type == BTN_TOOL_PEN ?
Chuck Ebbert 1d13b01
diff --git a/drivers/input/tablet/wacom_wac.c b/drivers/input/tablet/wacom_wac.c
Chuck Ebbert 1d13b01
index 6d7e164..44b4a59 100644
Chuck Ebbert 1d13b01
--- a/drivers/input/tablet/wacom_wac.c
Chuck Ebbert 1d13b01
+++ b/drivers/input/tablet/wacom_wac.c
Chuck Ebbert 1d13b01
@@ -941,6 +941,22 @@ static void wacom_setup_intuos(struct wacom_wac *wacom_wac)
Chuck Ebbert 1d13b01
 	input_set_abs_params(input_dev, ABS_THROTTLE, -1023, 1023, 0, 0);
Chuck Ebbert 1d13b01
 }
Chuck Ebbert 1d13b01
 
Chuck Ebbert 1d13b01
+
Chuck Ebbert 1d13b01
+void wacom_setup_device_quirks(struct wacom_features *features)
Chuck Ebbert 1d13b01
+{
Chuck Ebbert 1d13b01
+
Chuck Ebbert 1d13b01
+	/* touch device found but size is not defined. use default */
Chuck Ebbert 1d13b01
+	if (features->device_type == BTN_TOOL_DOUBLETAP && !features->x_max) {
Chuck Ebbert 1d13b01
+		features->x_max = 1023;
Chuck Ebbert 1d13b01
+		features->y_max = 1023;
Chuck Ebbert 1d13b01
+	}
Chuck Ebbert 1d13b01
+
Chuck Ebbert 1d13b01
+	/* these device have multiple inputs */
Chuck Ebbert 1d13b01
+	if (features->type == TABLETPC || features->type == TABLETPC2FG ||
Chuck Ebbert 1d13b01
+	    features->type == BAMBOO_PT)
Chuck Ebbert 1d13b01
+		features->quirks |= WACOM_QUIRK_MULTI_INPUT;
Chuck Ebbert 1d13b01
+}
Chuck Ebbert 1d13b01
+
Chuck Ebbert 1d13b01
 void wacom_setup_input_capabilities(struct input_dev *input_dev,
Chuck Ebbert 1d13b01
 				    struct wacom_wac *wacom_wac)
Chuck Ebbert 1d13b01
 {
Chuck Ebbert 1d13b01
diff --git a/drivers/input/tablet/wacom_wac.h b/drivers/input/tablet/wacom_wac.h
Chuck Ebbert 1d13b01
index fb30895..6a1ff10 100644
Chuck Ebbert 1d13b01
--- a/drivers/input/tablet/wacom_wac.h
Chuck Ebbert 1d13b01
+++ b/drivers/input/tablet/wacom_wac.h
Chuck Ebbert 1d13b01
@@ -38,6 +38,9 @@
Chuck Ebbert 1d13b01
 #define WACOM_REPORT_TPC1FG		6
Chuck Ebbert 1d13b01
 #define WACOM_REPORT_TPC2FG		13
Chuck Ebbert 1d13b01
 
Chuck Ebbert 1d13b01
+/* device quirks */
Chuck Ebbert 1d13b01
+#define WACOM_QUIRK_MULTI_INPUT		0x0001
Chuck Ebbert 1d13b01
+
Chuck Ebbert 1d13b01
 enum {
Chuck Ebbert 1d13b01
 	PENPARTNER = 0,
Chuck Ebbert 1d13b01
 	GRAPHIRE,
Chuck Ebbert 1d13b01
@@ -79,6 +82,7 @@ struct wacom_features {
Chuck Ebbert 1d13b01
 	int y_fuzz;
Chuck Ebbert 1d13b01
 	int pressure_fuzz;
Chuck Ebbert 1d13b01
 	int distance_fuzz;
Chuck Ebbert 1d13b01
+	unsigned quirks;
Chuck Ebbert 1d13b01
 };
Chuck Ebbert 1d13b01
 
Chuck Ebbert 1d13b01
 struct wacom_shared {