Better BayTrail ACPI SoC support
Bastien Nocera • 5 years ago  
Linux v4.1
Josh Boyer • 5 years ago