libinput 1.6.3
Peter Hutterer • 5 years ago  
libinput 1.6.2
Peter Hutterer • 5 years ago  
libinput 1.6.1
Peter Hutterer • 5 years ago  
libinput 1.6
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.6rc2
Peter Hutterer • 6 years ago  
Tidy up gitignore file
Peter Hutterer • 6 years ago  
Drop now obsolete patch
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.6rc1
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.5.3
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.5.2
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.5.1
Peter Hutterer • 6 years ago  
Drop the synaptics 3-slot workaround
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.5.0
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.5rc1
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.4.2
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.4.1
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.4
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.4rc1
Peter Hutterer • 6 years ago  
Drop the now unnecessary patch
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.3.3
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.3.2
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.3.1
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.3.0
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.3rc3
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.3rc2
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.2.4
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.2.3
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.2.2
Peter Hutterer • 6 years ago  
Bump to maintain upgrade path with F23
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.2.1
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.2.0
Peter Hutterer • 6 years ago  
Add libwacom-devel to BuildRequires
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.2rc2
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.1.7
Peter Hutterer • 6 years ago