libinput 1.9.4
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.9.1
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.9.0
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.8.3
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.8.2
Peter Hutterer • 6 years ago  
Remove some now-unused patches
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.8.1
Peter Hutterer • 6 years ago  
Rebuild for pkg-config fix from meson
Igor Gnatenko • 6 years ago  
libinput 1.8
Peter Hutterer • 6 years ago  
Switch to meson as build system
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.8rc2
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.8rc1
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.7.3
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.7.2
Peter Hutterer • 6 years ago  
Bump the release tag
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.7.1
Peter Hutterer • 6 years ago  
libinput 1.7
Peter Hutterer • 7 years ago  
libinput 1.7rc2
Peter Hutterer • 7 years ago  
libinput 1.7rc1
Peter Hutterer • 7 years ago  
libinput 1.6.2
Peter Hutterer • 7 years ago  
libinput 1.6.1
Peter Hutterer • 7 years ago  
libinput 1.6
Peter Hutterer • 7 years ago  
libinput 1.6rc2
Peter Hutterer • 7 years ago  
Tidy up gitignore file
Peter Hutterer • 7 years ago  
Drop now obsolete patch
Peter Hutterer • 7 years ago  
libinput 1.6rc1
Peter Hutterer • 7 years ago  
libinput 1.5.3
Peter Hutterer • 7 years ago  
libinput 1.5.2
Peter Hutterer • 7 years ago  
libinput 1.5.1
Peter Hutterer • 7 years ago  
Drop the synaptics 3-slot workaround
Peter Hutterer • 7 years ago  
libinput 1.5.0
Peter Hutterer • 7 years ago  
libinput 1.5rc1
Peter Hutterer • 7 years ago