New upstream release 2.6.2
Jakub Filak • 4 years ago  
New upstream release 2.6.0
Jakub Filak • 4 years ago  
New upstream release 2.5.1
Jakub Filak • 4 years ago  
New upstream release 2.5.0
Jakub Filak • 4 years ago  
require the right satyr version
Jakub Filak • 4 years ago  
New upstream release 2.4.0
Jakub Filak • 4 years ago  
python3 fixes, use FAF
Jakub Filak • 5 years ago  
Don not use 'rhsm' SSLClientAuth
Jakub Filak • 5 years ago  
Use FAF2
Jakub Filak • 5 years ago  
Bump satyr's version
Jakub Filak • 5 years ago  
New upstream release 2.3.0
Jakub Filak • 5 years ago  
bumped release
Jakub Filak • 5 years ago  
Pre-release update
Jakub Filak • 5 years ago  
fix build with json-c-0.12
Jakub Filak • 5 years ago  
UX improvements
Jakub Filak • 5 years ago  
New upstream release 2.2.3
Jakub Filak • 5 years ago  
Improve Use Experience in Anaconda
Jakub Filak • 5 years ago  
Bugzilla: Bugzilla_token parameter
Jakub Filak • 5 years ago  
New upstream release 2.2.2
Jakub Filak • 5 years ago  
New upstream release 2.2.1
Jakub Filak • 5 years ago  
New upstream release 2.2.0
Jakub Filak • 5 years ago  
New upstream release 2.1.12
Jakub Filak • 5 years ago  
Fix build
Jakub Filak • 6 years ago  
New upstream release 2.1.11
Jakub Filak • 6 years ago  
New upstream release 2.1.10
Jakub Filak • 6 years ago  
New upstream release 2.1.9
Jakub Filak • 6 years ago  
New upstream release 2.1.8
Jakub Filak • 6 years ago