18.04.3
Rex Dieter • 3 years ago  
18.04.2
Rex Dieter • 3 years ago  
18.04.1
Rex Dieter • 3 years ago  
18.04.0
Rex Dieter • 3 years ago  
17.12.3
Rex Dieter • 3 years ago  
17.12.2
Rex Dieter • 3 years ago  
17.12.1
Rex Dieter • 4 years ago  
17.12.0
Rex Dieter • 4 years ago  
17.08.3
Rex Dieter • 4 years ago  
17.08.1
Rex Dieter • 4 years ago  
17.04.3
Rex Dieter • 4 years ago  
17.04.2
Rex Dieter • 4 years ago  
17.04.1
Rex Dieter • 4 years ago  
16.12.3
Rex Dieter • 4 years ago  
16.12.2
Rex Dieter • 4 years ago  
16.12.1
Rex Dieter • 5 years ago  
16.08.3
Rex Dieter • 5 years ago  
update %%files (appdata)
Rex Dieter • 5 years ago  
old sources
Rex Dieter • 5 years ago  
16.08.2
Rex Dieter • 5 years ago  
16.08.1
Rex Dieter • 5 years ago  
16.08.0
Rex Dieter • 5 years ago  
16.07.90
Rex Dieter • 5 years ago  
16.07.80
Rex Dieter • 5 years ago  
16.04.3
Rex Dieter • 5 years ago  
16.04.2
Rex Dieter • 5 years ago  
16.04.1
Rex Dieter • 5 years ago  
16.04.0
Rex Dieter • 5 years ago  
drop BR: cmake, update %%files
Rex Dieter • 5 years ago  
15.12.3
Rex Dieter • 5 years ago  
15.12.2
Rex Dieter • 5 years ago  
15.12.0
Rex Dieter • 6 years ago  
15.08.3
Rex Dieter • 6 years ago  
15.08.1
Rex Dieter • 6 years ago  
15.08.0
Than Ngo • 6 years ago