d3655d
commit 264ad7d77e7ebb5d83c0f02bcb1800b254cd5ccf
d3655d
Author: Steve Dickson <steved@redhat.com>
d3655d
Date:  Wed Oct 19 16:37:34 2011 -0400
d3655d
d3655d
  rpcdebug: Add missing debug flags
d3655d
  
d3655d
  This patch added the following debug flags:
d3655d
  
d3655d
  fscache - enable FSCache debugging
d3655d
  pnfs - enable general pNFS debugging
d3655d
  pnfs_ld - enable pNFS layout debugging
d3655d
  
d3655d
  Signed-off-by: Steve Dickson <steved@redhat.com>
d3655d
d3655d
diff --git a/support/include/nfs/debug.h b/support/include/nfs/debug.h
d3655d
index d391e91..dbec5ba 100644
d3655d
--- a/support/include/nfs/debug.h
d3655d
+++ b/support/include/nfs/debug.h
d3655d
@@ -76,6 +76,9 @@ enum {
d3655d
 #define NFSDBG_CALLBACK		0x0100
d3655d
 #define NFSDBG_CLIENT		0x0200
d3655d
 #define NFSDBG_MOUNT		0x0400
d3655d
+#define NFSDBG_FSCACHE		0x0800
d3655d
+#define NFSDBG_PNFS			0x1000
d3655d
+#define NFSDBG_PNFS_LD		0x2000
d3655d
 #define NFSDBG_ALL		0xFFFF
d3655d
 
d3655d
 #endif /* _NFS_DEBUG_H */
d3655d
diff --git a/tools/rpcdebug/rpcdebug.c b/tools/rpcdebug/rpcdebug.c
d3655d
index 275a491..444616d 100644
d3655d
--- a/tools/rpcdebug/rpcdebug.c
d3655d
+++ b/tools/rpcdebug/rpcdebug.c
d3655d
@@ -167,6 +167,9 @@ static struct flagmap {
d3655d
 	FLAG(NFS,    CALLBACK),
d3655d
 	FLAG(NFS,    CLIENT),
d3655d
 	FLAG(NFS,    MOUNT),
d3655d
+	FLAG(NFS,    FSCACHE),
d3655d
+	FLAG(NFS,    PNFS),
d3655d
+	FLAG(NFS,    PNFS_LD),
d3655d
 	FLAG(NFS,	ALL),
d3655d
 
d3655d
 	/* nfsd */