Blame .gitignore

Jared K. Smith ac59557
/ansi-bgwhite-0.1.1.tgz