038e9c0
02fd7cfe4c455f180a2178da78b6cd21  nsd.init
6d65e23
db964272bb653f3691cdae6932953432  nsd-3.0.6.tar.gz