148f4db
9cb67c2e3010cbf98b13d950d430b61c  nsd.init
2aa030e
db964272bb653f3691cdae6932953432  nsd-3.0.6.tar.gz