be55d2
SHA512 (octave-5.2.0.tar.lz) = e8f64c5703548e3f209aeaae51c3f6907db5189ec7790600be6f335d9edeb183d9dcfbf5ec711c5e30aa953877dd176a1c506ae90c505a52ed74dba6ce69c7f5
416188
SHA512 (octave-5.2.0-docs.tar.lz) = 6b1bf45446c7717153901ca0f39406c1b7dab6016012c51ccdce2f102f5ffae69262d3578a63adbc426910c31bbb7cee11221e5e224bb813630d829ed21b9ab6