d87f6c
/pari-[0-9.]*.tar.gz
16b9bf
/pari-[0-9.]*.tar.gz.asc