update to 2.62
John Heidemann • 3 years ago  
update to 2.61
John Heidemann • 3 years ago  
update to 2.60
John Heidemann • 3 years ago  
need Pod::HTML
John Heidemann • 3 years ago  
merge changes
John Heidemann • 3 years ago  
update to 2.59
John Heidemann • 3 years ago  
pre-2.59
John Heidemann • 3 years ago  
update to 2.58
John Heidemann • 4 years ago  
update to 2.56
John Heidemann • 4 years ago  
update to 2.55
John Heidemann • 4 years ago  
update to 2.55
John Heidemann • 4 years ago  
cleanup blnak line
John Heidemann • 5 years ago  
cleanup blank link
John Heidemann • 5 years ago  
update to 2.53
John Heidemann • 5 years ago  
another cut at 2.52
John Heidemann • 5 years ago  
update to 2.52
John Heidemann • 5 years ago  
update to 2.52
John Heidemann • 5 years ago  
update to 2.52
John Heidemann • 5 years ago  
broekn
John Heidemann • 5 years ago  
bump 2.51
John Heidemann • 5 years ago  
more packages to get a clean build
John Heidemann • 5 years ago  
put back HTML::Parser
John Heidemann • 5 years ago  
initial import of perl-Fsdb-2.50
John Heidemann • 5 years ago  
Initial setup of the repo
Fedora Release Engineering • 5 years ago