Merge branch 'master' into f29
John Heidemann • 2 months ago  
new release
John Heidemann • 2 months ago  
Merge branch 'master' into f28
John Heidemann • 4 months ago  
resolve another commit conflict
John Heidemann • 4 months ago  
fix conflict in changelog
John Heidemann • 4 months ago  
add an epoch
John Heidemann • 4 months ago  
new release
John Heidemann • 4 months ago  
new release
John Heidemann • 4 months ago  
2.66
John Heidemann • 11 months ago  
merge
John Heidemann • 11 months ago  
push 2.66
John Heidemann • 11 months ago  
start 2.66
John Heidemann • 11 months ago  
bump release
John Heidemann • 2 years ago  
update to 2.65
John Heidemann • 2 years ago  
update to 2.65
John Heidemann • 2 years ago  
pre import
John Heidemann • 2 years ago  
update to 2.64
John Heidemann • 2 years ago  
update to 2.63
John Heidemann • 2 years ago  
bump release for rebuild
John Heidemann • 2 years ago  
update to 2.62
John Heidemann • 2 years ago  
update to 2.61
John Heidemann • 3 years ago  
update to 2.60
John Heidemann • 3 years ago  
need Pod::HTML
John Heidemann • 3 years ago  
merge changes
John Heidemann • 3 years ago  
update to 2.59
John Heidemann • 3 years ago  
pre-2.59
John Heidemann • 3 years ago  
update to 2.58
John Heidemann • 4 years ago  
update to 2.56
John Heidemann • 4 years ago  
update to 2.55
John Heidemann • 4 years ago